Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende pasienter gjennom innovativ behandling og omsorg.

PRACTIC prosjektet tar utgangspunkt i situasjoner der hjemmetjenesten opplever utfordringer med en mulig krise hos tjenestemottaker.

Definisjon av krise: En kritisk situasjon eller symptomer som krever umiddelbar og ny handling.

PRACTIC er et prosjekt hvor hensikten er å utvikle kunnskap om forekomst og kjennetegn ved kriser hos sårbare (skrøpelige) personer som mottar hjemmetjenester. Bruke denne kunnskapen til, sammen med kommunene, å utvikle og tilpasse en ny modell for å forebygge eller løse kriser

PRACTIC har tre ulike delstudier som skal undersøke:

Arbeidspakke 1: Kjennetegn og forekomst av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester.

Arbeidspakke 2: Effekt av en tilpasset utgave av TID-modellen for forebygging og håndtering av kriser hos hjemmeboende.

Arbeidspakke 3: Gjennom en prosessevaluering undersøke gjennomførbarhet av den tilpassede TID-modellen i hjemmetjenesten.

Arbeidspakke 2 og 3 vil samarbeide tett om gjennomføringen. Alle kommuner i PRACTIC skal delta i arbeidspakke 2 og 3. Les mer under grupper.

Alle kommuner som deltar i PRACTIC deles inn i 4 grupper med ulik oppstart.

Oversikt over kommuner, nummer og gruppeinndeling

Trykk på din gruppe for tilpasset informasjon:

Marit og Maria gir en kort introduksjon til PRACTIC:

Fremstilling av studien og de ulike fasene:

RCT Studie: arbeidspakke 2 og 3. Alle kommuner deltar og er delt inn i 4 ulike grupper med ulikt oppstartstidspunkt. Mer informasjon under hver gruppe.

Kjennetegn ved kriser: arbeidspakke 1. Forespurte kommuner deltar. Mer informasjon under arbeidspakke 1.

Forekomststudie: arbeidspakke 1. Kun kontrolkommuner fra RCT studien. Mer informasjon under arbeidspakke 1.

Informasjonsfilm om PRACTIC:

Om PRACTIC fra Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom(AFS)