INFORMASJON TIL FASTLEGER SOM HAR PASIENTER INKLUDERT I PRACTIC

PRACTIC er et nytt prosjekt som hjemmebaserte tjenester i din kommune har takket ja til å delta i. 

Målet med PRACTIC er å utvikle ny kunnskap om kjennetegn ved og forekomst av kriser i hjemmetjenesten, samt utprøving av en tverrfaglig utrednings- og refleksjonsmodell (TID) for å forebygge, tidlig oppdage og møte kriser. I prosjektet skal TID-modellen tilpasses hjemmetjenesten. 

PRACTIC prosjektet består av tre arbeidspakker som skal undersøke: 

  • Kjennetegn og forekomst av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester.
  • Effekt av en tilpasset utgave av TID-modellen for forebygging og håndtering av kriser hos hjemmeboende. 
  • Gjennomførbarhet av den tilpassede TID-modellen i hjemmetjenesten, og om resultatene fra prosjektet kan overføres til det øvrige praksisfeltet etter at prosjektet er avsluttet.

Prosjektet vil innebære et samarbeid med både hjemmetjenesten og fastlegetjenesten i kommunene. I gjennomsnitt vil hver kommune inkludere 5 brukere av hjemmetjenesten i kommunen. 

Fastleger som har inkluderte pasienter i PRACTIC har i hovedsak tre oppgaver: 

  1. Bistå med tidsbegrenset utskrift av journal for noen få brukere av hjemmetjenesten. Dette vil ikke gjelde alle kommunene som deltar i PRACTIC, og for fastlegene vil dette ofte dreie seg om 1-3 pasienter. Det vil bli innhentet samtykke fra pasienten for dette, og studien er godkjent av Regional Etisk Komite. Utgifter til journalinnhenting vil kunne faktureres PRACTIC. 
  2. Undersøke pasienten somatisk (vanlig somatisk status) dersom dette ikke er gjort nylig. Følge opp somatiske tilstander som avdekkes i denne undersøkelsen, og i hjemmetjenestens kartlegginger av pasienten. Hjemmetjenesten vil bistå pasienten med timebestilling.
  3. Delta på minimum et felles TID refleksjonsmøte med hjemmetjenestene (et tverrfaglig møte for å løse utfordringene/krisen).

Somatiske status gjøres for å utelukke somatiske eller psykiske årsaker til krisen som oppleves, og kan dekkes av egenandel og refusjon for vanlig fastlegepraksis. Det samme gjelder det tverrfaglige møtet (refleksjonsmøtet).

PRACTIC gjennomføres i perioden frem til 31.3.2026.

Studien av effekten av TID modellen gjennomføres i perioden 1.1.2023 til 12.04.2024. 

Ønskes ytterligere informasjon om prosjektet ta kontakt med: 

Prosjektleder: Sverre.Bergh@sykehuset-innlandet.no Mob. 456 79 393  

Lege/post doc: Bjorn.Lichtwarck@sykehuset-innlandet.no  Mob. 975 23 048