Brukermedvirkning

I 2021 startet Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) opp sitt brukerråd. Brukermedvirkning er lovfestet i spesialisthelsetjenesten, jf. helseforetakslovens § 35, og brukermedvirkning i forskning er et krav fra myndighetene. Det er vedtatt nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. Med bakgrunn i de oppgaver vi ønsket å ivareta bestemte vi oss for at vi ville bruke benevnelsen brukerforum.

Brukerforumets oppgaver og representanter

Brukerforum ved AFS skal forvalte brukerstemmen og sikre ivaretakelse av brukermedvirkning i alle fasene av forskningsprosjekter. Bidra med synspunkter på hva som er viktig å forske på og hva det bør forskes mer på. Gi råd om hva som kan stimulere til at personer kan og vil delta i forskning eller prosjekter. Og i noen tilfeller bidra som medforsker i enkeltprosjekter. Hvert medlem i forumet skal representere sin organisasjon. 

Det avholdes fire møter i året, fortrinnsvis et møte hvert kvartal. Ved et av møtene gjennomgås all forskning ved AFS. Deltagerne rekrutteres fra frivillige organisasjoner som har en naturlig tilknytning til AFS. I tillegg rekrutteres medlemmer av forumet fra aktuelle fagorganisasjoner.

Brukere i forumet rekrutteres til en periode på to år om gangen. Fra 2023 skal forumet bestå av en representant fra Nasjonalforening for folkehelsen Demensforening, en fra Kreftforeningen, en representant fra Mental helse, en fra Innlandets fylkeskommunes eldreråd, en fra Brukerråd for helse og omsorgstjenester i Hamar kommune, en fra Norsk sykepleierforbund, en fra Legeforeningen og en representant fra Fagforbundet Innlandet. Fra AFS deltar inntil seks personer.

Ved AFS består brukerforumet av ulike organisasjoner:

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Innlandet
Mental Helse
Innlandet eldreråd
Kreftforeningen
Fagforbundet  
Norsk Sykepleierforbund
Brukerråd helse og omsorg i Hamar

Les mer om seminardag for brukerforum her