SAM-AKS

SAM-AKS står for samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og kommunale sykehjem.

SAM-AKS ble etablert i 2010. Det inngås avtaler mellom sykehjem i Innlandet og alderspsykiatrisk avdeling som fornyes hvert tredje år.

SAM-AKS bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje om demens for utredning og oppfølging av pasienter i kommunene. Utredningen er til hjelp for å avklare pasientens helsesituasjon, og for planlegging og evaluering av miljørettede og medikamentelle tiltak i tråd med personsentrert omsorg.

Sentrale oppgaver for SAM-AKS:

  • Jevnlig kontakt mellom samarbeidspartnerne i form av besøk, epost, videokonferanse og telefonkontakt
  • Systematisert kartlegging av pasienter for planlegging og evaluering av behandling, med årlig oppfølging
  • Opplæring og undervisning av personalet innenfor temaer som berører alderspsykiatri og miljøbehandling
  • Faglige diskusjoner
  • Veiledning ved bruk av TID, Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd
  • Utredning og bistand til behandling av henviste pasienter med alderspsykiatriske tilstander (uavhengig av om kommunen har en avtale med SAM-AKS eller ikke)
  • Kontakt mellom leger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Rapport om SAM-AKS fra 2010-2016

Rapport om SAM-AKS i hjemmetjenesten


Veiledning

Opplæring

Kartlegging

Forskning

Kontaktinformasjon