SAM-AKS

SAM-AKS står for samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og kommunale sykehjem.

SAM-AKS ble etablert i 2010. Det inngås avtaler mellom sykehjem i Innlandet og alderspsykiatrisk avdeling som fornyes hvert tredje år.

SAM-AKS bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje om demens for utredning og oppfølging av pasienter i kommunene. Utredningen er til hjelp for å avklare pasientens helsesituasjon, og for planlegging og evaluering av miljørettede og medikamentelle tiltak i tråd med personsentrert omsorg.

Sentrale oppgaver for SAM-AKS:

  • Jevnlig kontakt mellom samarbeidspartnerne i form av besøk, epost, videokonferanse og telefonkontakt
  • Systematisert kartlegging av pasienter for planlegging og evaluering av behandling, med årlig oppfølging
  • Opplæring og undervisning av personalet innenfor temaer som berører alderspsykiatri og miljøbehandling
  • Faglige diskusjoner
  • Veiledning ved bruk av TID, Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd
  • Utredning og bistand til behandling av henviste pasienter med alderspsykiatriske tilstander (uavhengig av om kommunen har en avtale med SAM-AKS eller ikke)
  • Kontakt mellom leger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Rapport om SAM-AKS fra 2010-2016

Rapport om SAM-AKS i hjemmetjenesten


Veiledning

Opplæring

Kartlegging

Forskning

Kontaktinformasjon

Gode ideer for samhandling

Den 10.april var representanter fra 13 kommuner i Innlandet, KS, Helsefellesskapet i Innlandet, alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet og USHT Innlandet samlet til en arbeidssamling med fokus på utvikling av den ambulante tjenesten SAM-AKS. Utvidelsen av SAM-AKS finansieres av Utviklingsmidler fra SI og fra Helsedirektoratets Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd (forvaltet av Statsforvalteren i Innlandet) og skal…

Les mer her Gode ideer for samhandling

Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

Sammen med førsteforfatter Anne Helvik og sisteforfatter Kjerstin Tevik, har Sverre Bergh nylig publisert en artikkel som på en systematisk måte oppsummerer forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere. Forfatterne søkte i de viktigste helsefaglige databasene etter artikler som presenterte forekomsttall for smerte blant sykehjemsbeboere. De fant 184 aktuelle studier fra perioden 2010 til 2023, og etter…

Les mer her Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem