SAM-AKS

SAM-AKS står for samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og kommunale sykehjem.

SAM-AKS ble etablert i 2010. Det inngås avtaler mellom sykehjem i Innlandet og alderspsykiatrisk avdeling som fornyes hvert tredje år.

SAM-AKS bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje om demens for utredning og oppfølging av pasienter i kommunene. Utredningen er til hjelp for å avklare pasientens helsesituasjon, og for planlegging og evaluering av miljørettede og medikamentelle tiltak i tråd med personsentrert omsorg.

Sentrale oppgaver for SAM-AKS:

 • Jevnlig kontakt mellom samarbeidspartnerne i form av besøk, epost, videokonferanse og telefonkontakt
 • Systematisert kartlegging av pasienter for planlegging og evaluering av behandling, med årlig oppfølging
 • Opplæring og undervisning av personalet innenfor temaer som berører alderspsykiatri og miljøbehandling
 • Faglige diskusjoner
 • Veiledning ved bruk av TID, Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd
 • Utredning og bistand til behandling av henviste pasienter med alderspsykiatriske tilstander (uavhengig av om kommunen har en avtale med SAM-AKS eller ikke)
 • Kontakt mellom leger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Rapport om SAM-AKS fra 2010-2016

Rapport om SAM-AKS i hjemmetjenesten


Veiledning ved bruk av TID, Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd.

Vi oppfordrer kommunene til å ha et eget team av TID administratorer og TID kursholdere som kan drifte utredning, veiledning og refleksjon gjennom den strukturerte TID-modellen.

SAM-AKS teamet kan bistå i veiledning rundt pasienter som kartlegges etter avtale. Ved kompliserte utredninger og ved store atferdsmessige- og psykiske utfordringer anbefales det at pasienter henvises til Alderspsykiatrisk avdeling, gjerne i samråd med sykepleier/vernepleier som er kommunens kontaktperson gjennom SAM-AKS.

Tjenester SAM-AKS kan tilby:

 • Veiledning med bruk av TID
 • Støtte til nye TID administratorer i kommunene i Innlandet
 • Marte Meo veiledningsmetode
 • Utdanning av Marte Meo veiledere

Les mer om TID-modellen og tilbud om kurs 

Opplæring og undervisning av personale i Innlandet innenfor temaer som berører alderspsykiatri og miljøbehandling:

SAM-AKS vektlegger systematisert kartlegging av pasienter for planlegging og evaluering av behandlingen. Målet er at alle pasienter som legges inn i sykehjem som deltar i SAM-AKS samarbeidet kartlegges med SAM-AKS III kartleggingsverktøyog at denne kartleggingen inngår som en del av utredningstilbudet i sykehjemmet.

SAM-AKS følger Helsedirektoratets anbefalinger for utredning og oppfølging av pasienter i kommunene. Utredningen er til hjelp for å avklare pasientens helsesituasjon, og for planlegging og evaluering av miljørettede og medikamentelle tiltak i tråd med personsentrert omsorg.

Hva kartlegges?
Områder som kartlegges er blant annet sykehistorie, fysisk helse, kognitive funksjoner, smerter, depresjonssymptomer, atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens, fungering i dagliglivet, livskvalitet, tidligere livshistorie, bruk av legemidler.


Hvordan skjer kartleggingen?
Personale i kommunen får opplæring i bruk av kartleggingsverktøy av
sykepleiere/vernepleiere fra Alderspsykiatrisk avdeling. De får tilbud om undervisning og veiledning ved behov. Personalet i sykehjemmet gjennomfører kartleggingen ved observasjoner av pasienten og ved samtaler med pasient og pårørende.

Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) er ansvarlig for forskningen i SAM-AKS. I SAM-AKS ønsker man blant annet å undersøke forløp av sykdommer og symptomer blant eldre som legges inn på sykehjem, og finne ut hvilke biologiske eller psykososiale forhold som virker inn. Hensikten er å gi oppdatert kunnskap om eldre i kommunehelsetjenesten og å finne ut av hvordan ressurser best kan brukes for å tilpasse tilbudet til pasientgruppens behov. 

Data fra SAM-AKS og REDIC som… er benyttet i ulike studier. 

Liste over publikasjoner basert på SAM-AKS og REDIC data.

Oversikt over hvilke opplysninger som samles inn i SAM-AKS 

NYLIG PUBLISERT ARTIKKEL BASERT PÅ DATA FRA SAM-AKS: 

Pain in nursing home residents with dementia and its association to quality of life

Leder SAM-AKS : Wenche Nordengen, epost Telefon 91 62 01 44

Lege i SAM-AKS: Bjørn Lichtwarck, epost Telefon 97 52 30 48

Forskningsleder: Sverre Bergh, epost, Telefon: 456 79 393

Ansatte i SAM-AKS

Ellen Bjøralt 46 89 43 87

Anne Ekren 46 87 94 18

Kirsti Fredheim 47 61 41 75

Ritt Nielsen 41 45 54 19

Hege Svingen 99 64 61 71

Mona Weiseth 95 10 81 80

Terje Leivson 47 51 67 40

Anniken Lindgren 97 14 18 09

Eirin Ester Skålerud Leontin 48 02 91 68