PRACTIC-AP1

Kjennetegn og forekomst av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester.

Denne delen av PRACTIC studien har til hensikt å utvikle kunnskap om forekomsten og kjennetegn ved kriser hos sårbare (skrøpelige) personer som mottar hjemmetjenester. For å kunne svare på hensikten har vi fireforskningsspørsmål, med ulike tilnærminger. 

 Med kriser mener vi her, en situasjon som er vanskelig og problematisk og der det er behov for å komme frem til snarlige løsninger. En krise øker sannsynligheten for akuttinnleggelse i institusjon. 

Gjennom kunnskapen vi oppnår i dette prosjektet er målet å kunne iverksette tiltak tidligere og forhåpentligvis forebygge at kriser oppstår/utvikler seg. 

Under ser dere oversikt over disse forskningsspørsmålene og hvordan vi skal forsøke å finne svar på disse.  

I første omgang er det forskningsspørsmål 1 og 2 vi vil undersøke.  

1: Hva kjennetegner prosessen bak kriser som rammer sårbare personer som mottar hjemmetjenester, og hvordan har disse krisene blitt håndtert? 

Her vil vi innhente journaler fra brukere som har opplevd en krise eller som har vært i fare for å oppleve en krise. Vi vil analysere pasientjournaler fra 45 tjenestemottakere som samtykker til dette. Journalutskriftene er fra en begrenset periode før krisen eller den ustabile situasjonen oppsto. I journalene vil vi se etter beskrivelser på hva som utløste krisen og hvordan krisen beskrives håndtert.

2: Hvordan erfarer personer som mottar hjemmetjenester og deres pårørende kriser og hvordan er krisene håndtert?

Intervju med brukere og deres pårørende som har opplev en krise, eller som har vært i fare for å oppleve en krise. Gjennomføres som et kvalitativt intervju. Intervjuene analyseres i etterkant. 

3: Hva er forekomsten av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester og hva er de vanligste utløsende årsakene for utvikling av kriser?

Registrering av hendelser fremover i tid av et gitt antall tjenestemottakere/brukere.

Dette skal gjøres i 15 kommuner som deltar i RCT studien (kontrollkommunene) med en puljevis oppstart. Funn fra forskningsspørsmål 1 og 2 vil danne utgangspunkt for hva som skal registreres.  Planlagt oppstart i 2024/ 5. 

4: Hvilke kjennetegne ved tjenestemottaker og hjemmetjenesten er assosiert med utviklingen av kriser? 

Registrering av hendelser fremover i tid, data fra forskningsspørsmål 3. I tillegg vil det bli benyttet innsamlet data fra arbeidspakke 3