Kategorier
AFS Brukermedvirkning

Presenterte forskning ved heldagssamling for brukerforumet ved AFS

For å kunne bidra med synspunkter til forskning er det viktig å vite noe om forskningen som foregår på AFS. Derfor presenterte forskere, stipendiater og prosjektmedarbeidere forskningen sin ved den årlige heldagssamlingen for brukerforumet ved AFS.

Forskning formidles i akademiske fora og det ble påpekt fra brukerforumet betydningen av å presentere forskning på en måte som er forståelig også for de som ikke er i et akademisk miljø.

Førsteamanuensis Kari Anne Hoel ved Oslo MET snakket om brukermedvirkning i forskning generelt og hva som hemmer og fremmer god brukermedvirkning i forskning. Deretter var det satt av tid til
diskusjon om brukermedvirkning generelt og hvordan en kan sikre god brukermedvirkning.

Studiene som ble presentert var; Active independent life in older age – despite cancer stipendiat Heidi Tjugum, RAiN-studien, Beboeraggresjon i sykehjem  ved forskningsmedarbeider Maria Sørnes Pedersen,  PRACTIC studien, arbeidspakke 2 ved stipendiat Anette Væringstad og Ellen Thea Gjelseth Dalbak, Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft ved stipendiat Reidun Sletten og SMILE prosjektet ved forskningsleder Sverre Bergh.

Det ble blant annet vektlagt hva som kreves av ressurser for å gjennomføre forskning. Stipendiat Reidun Sletten har tidligere skrevet et innlegg om dette(Her kan du lese denne saken). Hun erfarte at utfordringer som blant annet logistikk med utstyr som skal fraktes rundt, avtale av tid og lokaler og sikre at det passer med den enkelte deltakere i studien. Til dette arbeidet var det viktig at hun hadde en erfaren prosjektsykepleier og et godt samarbeid om oppgavene. Dette er viktige faktorer som bidrar til å sikre en god kvalitet på forskningen.

Ressurser var også et tema når stipendiat Anette Væringstad og Ellen Thea Gjelseth Dalbak presenterte forskning i PRACTIC studien. De gjennomfører en RCT studie. Det er kommuner fra hele landet, fra nord til sør, som deltar i PRACTIC. For å gjennomføre opplæringen av personalet, og kartlegging av over 120 deltakere, kreves det betydelige ressurser. Ikke bare fra forskningssenteret, men også fra deltakende kommuner.

Ressursbruk og mangel på ressurser i kommunene er ofte en årsak til at mange kommuner sier at de ikke kan prioritere deltakelse i forskningsstudier.

Brukermedvirkning i forskning kan handle om å stille spørsmål, gi innspill til, og finne gode løsninger når en forsker står ovenfor utfordringer som beskrevet her. Ved at vi har et etablert brukerforum ved AFS som kan gi råd, stille spørsmål og delta i åpne dialoger med forskerne er det mulighet for gode løsninger, samt bidra til at resultater av forskningen formidles på en god måte.