SMILE

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Smile-Full-Color-Original-Logo@300x-100.jpg

SMart Inclusive Living Environments (SMILE) er et EU-prosjekt med Norge, Danmark, Nederland, Hellas og Canada som samarbeidspartnere. SMILE-prosjektet ønsker, gjennom et samarbeid med eldre hjemmeboende, å utvikle innovative bomiljø med tilpassede e-Helse løsninger som kan bidra til at eldre mennesker kan bo og fungere selvstendig i egne hjem (med rett hjelp til rett tid når det er nødvendig). Prosjektet har fått midler fra EUHorisont 2020 programmet og fra The Canadian Institute of health research. Sykehuset Innlandet ved Forskningssenteret for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) har ansvaret for å koordinere prosjektet SMILE. I Norge deltar kommuner i Innlandet.

Antall eldre med fire eller flere kroniske sykdommer (multimorbiditet) vil dobles de neste 20 årene og en tredjedel av dem vil utvikle kognitiv svikt eller demens. Dette vil medføre økt press på helsetjenestene og organisering av tjenestene må tilpasses for å møte endringene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker å bruke digitale helseløsninger som et hjelpemiddel til bedre helse og for å få tilgang til helsetjenester. Det er utviklet fjern-pasientovervåkning (Remote Patient Managment, RPM) for å overvåke og vurdere biologiske parametre som blodtrykk, oksygennivå i blodet og kroppstemperatur. Men for at pasienter skal kunne nyttiggjøre seg teknologien trenger de kompetanse på de digitale løsningene.

SMILE prosjektet ønsker i samarbeid med eldre hjemmeboende å utvikle et innovative bomiljø med tilpassede e-Helse løsninger. Målet er at disse løsningene kan bidra til at eldre mennesker,  med rett hjelp til rett tid,  kan bo og fungere selvstendig i egne hjem.

Prosjektet i Norge er todelt, hvor delprosjekt 1 er en kartlegging ved bruk av et spørreskjema om e-helse (READHY). Skjemaet har er ulike spørsmål om den eldres meninger og erfaringer med helsetjenesten samt bruk av digitale tilbud og teknologi. Skjemaet skal besvares av den eldre selv.

I delprosjekt 1 skal det inkluderes 150 eldre (≥65 år) personer som hovedsakelig har Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOLS) og/eller personer med mild til moderat grad av demens. Deltakelse i prosjektet er basert på informert skriftlig samtykke. Noen få deltakere vil i tillegg få tilbud om å bli kontaktet igjen for å delta i et kvalitativt intervju.

I delprosjekt 2 vil enkelte deltakere fra delprosjekt 1, avhengig av personens teknologiske mottakelighet og sykdommens alvorlighetsgrad, bli spurt om å delta i utprøving av digitale løsninger.

Offisiell nettside for SMILE EU

Les mer om SMILE på sykehuset Innlandet sine sider

mer om SMILE