TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) kursholderkurs-prosjektet

TID er en evidensbasert modell, og står for Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens og andre psykiske tilstander. TID er et manualbasert verktøy, som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og utfordringer ved andre sammensatte tilstander. TID brukes også regelmessig for å lage tiltaksplaner, for eksempel for beboere i sykehjem. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer.

Gjennom kursholderkurs-prosjektet ønsker vi å undersøke implementerings- og spredningseffekten av å lære helsepersonell i Norge om TID-modellen og hvordan basiskurs i TID gjennomføres. Godkjente kursholdere skal så gjennomføre TID-basiskurs for personalgruppene i sin organisasjon. Målgruppe for kursholderkursene er sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten.

I denne studien innhenter vi kvantitative data ved bruk av spørreskjemaer til deltakerne, 6 og 12 måneder etter gjennomført kursholderkurs. Kvalitative data analyseres av skriftlige rapporter fra deltagerne etter at deltagerne har arrangert TID-basiskurs. Oppfølging pågår.

Les mer om TID og TID kursholderkurs

Kontaktpersoner
Anette Væringstad
Spesialsykepleier/prosjektsykepleier 
Telefon: 995 40 470

Bjørn Lichtwarck
Lege/PhD/forsker
Telefon 975 23 048