Kategorier
AFS SAM-AKS Studier Utgivelser

Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

Sammen med førsteforfatter Anne Helvik og sisteforfatter Kjerstin Tevik, har Sverre Bergh nylig publisert en artikkel som på en systematisk måte oppsummerer forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere.

Forfatterne søkte i de viktigste helsefaglige databasene etter artikler som presenterte forekomsttall for smerte blant sykehjemsbeboere. De fant 184 aktuelle studier fra perioden 2010 til 2023, og etter en kvalitetssjekk satt de igjen med 25 artikler. Det var forskjellige måter å registrere smerte på, for eksempel om sykehjemsbeboerne hadde smerte daglig, om smerten var kronisk, kontinuerlig eller innimellom, om smerten var klinisk relevant, og om smerten påvirket livskvaliteten.

Når forfatterne oppsummerte funnene, sprikte forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere fra 8,6 % til 79,6 %, avhengig av hvordan smerten ble målt. Forekomsten av smerte økte litt mot slutten av livet.

Konklusjonen var at smerte var hyppig forekommende blant sykehjemsbeboere, men at resultatene sprikte avhengig av målemetode. Sett i lys av at sykehjemsbeboere med demens kan ha vanskeligheter med å formidle til de ansatte at de har smerter, burde ansatte på sykehjem være observante ift. smerte hos sine beboere. Dersom de vurderer at beboerne har smerter, bør de tilby adekvat behandling.

Du kan lese hele artikkelen her: A systematic review of prevalence of pain in nursing home residents with dementia | BMC Geriatrics | Full Text (biomedcentral.com)