Samarbeid om forskning


Mye viktig kunnskap og forskning kan komme ut av et godt samarbeid.

RAiN-studien- beboer aggresjon i sykehjem, er et samarbeid mellom HUNT Aldring i Trøndelag, Nasjonalt senter for Aldring og Helse og AFS, og skal undersøke aggresjonshendelser hos sykehjemsbeboere.
I RAiN er målet blant annet å få mer kunnskap om aggresjon. I tillegg skal en se på sammenhenger mellom ulike typer aggresjon og egenskaper hos beboere, personalet og de fysiske og sosiale omgivelsene i sykehjemmene.

Kunnskapen vil kunne bidra til en bedre tilnærming til aggresjon og forebygging av aggresjon.

Portrett Maria Sørnes Pedersen. Foto
Forskningsmedarbeider ved AFS, Maria Sørnes Pedersen, var nylig på besøk hos HUNT AiT i Steinkjer i forbindelse med oppstart som ny prosjektmedarbeider i RAiN-studien.

Aldring i Trøndelag og kommunenes oppgaver

HUNT AiT og Nasjonalt senter for Aldring og Helse samarbeider med lederne i helsetjenestene i Nord-Trøndelagskommunene for å planlegge gjennomføring av RAiN-studien i sykehjemmene, HUNT AiT og HUNT COVID-19.

Prosjektmedarbeidere fra HUNT AiT har ansvar for datainnsamling og kartlegging av beboerne. Personalet i sykehjemmene bistår med å gjøre smertekartlegging av beboerne, og inviteres til å svare på spørreskjema som omhandler blant annet stillingsstørrelse, utdanning, holdninger til demens, trivsel på arbeidsplassen og opplevelse av stress og mestring av arbeidshverdagen.

Det gjøres også undersøkelser av de fysiske omgivelsene ved sykehjemmet, og ledere intervjues om blant annet bemanningssituasjon og legedekning i avdelingene.

Selve kartleggingen av aggresjonshendelser skal personalet i sykehjemmene gjøre i fire uker, og sykehjemmene følges opp fra forskningsmedarbeider Maria Sørnes Pedersen fra AFS underveis i perioden.

Feltstasjonen til HUNT AiT er nå stasjonert i Steinkjer, hvor de skal oppholde seg de neste ukene. Steinkjer er den sjette kommunen av de totalt 18 kommunene på kjøreplanen til HUNT.

Steinkjer kommune har fire sykehjem, som alle skal gjennomføre datainnsamling og kartlegging av beboere, og registrering av aggresjonshendelser i en fireukers periode som et ledd i RAiN-studien. Studien fortsetter fortløpende med kartlegging av sykehjemsbeboere i Nord-Trøndelag, og følger HUNT AiT sin kjøreplan for feltstasjoner frem til høsten 2023.

Bakgrunn for RAiN-studien

Etter medieoppslag i Aftenposten i 2019 om den store mengden vold, trusler og utagerende atferd i sykehjem basert på en gjennomgang av 128 000 avviksmeldinger, har temaet siden vært mye diskutert. Tidligere forskningsresultater om forekomst av aggresjonshendelser i sykehjem har sett på hendelser bakover i tid, og kartlagt både uro uten aggresjon, og aggresjonshendelser.

For å få et sikrere tall på det reelle antallet hendelser, var det et ønske om å registrere alle aggresjonshendelser i sykehjem 4 uker fremover i tid. Helsedirektoratet bestilte, som en del av Demensplan 2025, en undersøkelse om forekomst og sykdomsvarighet for demens hos Aldring og Helse, i tillegg til at det skal foretas en undersøkelse av aggresjonshendelser i sykehjem.

Foreløpige resultater etter de første 100 beboerne i RAiN-studien ble presentert av Bjørn Lichtwarck på The Nursing Home Research International Working Group sin årlige konferanse som ble arrangert i Toulouse i Frankrike 2. og 3. juni 2022.

Definisjon av aggresjon: En mulig skadelig handling rettet mot (men ikke nødvendigvis med intensjon) en annen person, organisme, inventar eller en selv, og som ikke klart skyldes et uhell.

Patel & Hope, 1992

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er den største helseundersøkelsen i Norge og en av de største internasjonalt. Undersøkelsen inneholder store mengder helsedata fra hele befolkningen fra 13 år og oppover i nordre deler av Trøndelag i fire ulike helseundersøkelser, med gjentakelse om lag hvert 10. år.

HUNT Aldring i Trøndelag (HUNT AiT) er en oppfølgingsundersøkelse til HUNT4 som foregikk mellom 2017-2019. Målgruppen er de som deltok i HUNT4, og som var 70 år eller eldre på det tidspunktet. Toårig prosjekt med datainnsamling fra høst 2021 til høst 2023, hvor datainnsamlingen gjennomføres på feltstasjon, sykehjem og ved hjemmebesøk.

T-skjorte med tekst: Aldring i Trøndelag. Foto