Kategorier
AFS SAM-AKS Studier Utgivelser

Smerte og livskvalitet blant sykehjemsbeboere

Tom Borza og Sverre Bergh er to av forfatterne bak en studie som ser på sammenhengen mellom smerte og livskvalitet hos sykehjemsbeboere. Studien ble nylig publisert i BMC Health Service Research, førsteforfatter er Anne Helvik og sisteforfatter er Kjerstin Tevik.

Målet med studien var å se på smerte og livskvalitet hos sykehjemsbeboere med demens, og sammenhengen mellom de over en periode.

Nihundre og nittiseks personer med demens fra 68 norske sykehjem ble inkludert og fulgt opp i to år. Grad av smerte ble målt med Mobilization-Observation-Behavior-Intensity-Dementia-2 (MOBID-2) smerte skala og livskvalitet ble vurdert med the Quality of Life in Late-Stage Dementia (QUALID). I tillegg ble det samlet inn data om dagliglivets aktiviteter, somatisk sykdom, nevropsykiatriske symptomer, og bruk av medisiner.

Deltakerne var i gjennomsnitt 84,5 år, og 36 % var menn. Deltakerne hadde økende grad av smerte gjennom oppfølgingsperioden, mens livskvaliteten ble dårligere. Deltakere som brukte smertestillende, hadde høyere grad av smerte enn de som ikke brukte smertestillende. Høyere grad av smerte, forskriving av opioider, og forskrivning av paracetamol var også assosiert med dårligere livskvalitet.

Forfatterne konkluderte med at livskvaliteten var avhengig av grad av smerte, og klinikere må være oppmerksomme på smerteproblematikk på sykehjem da god behandling av smerte kan føre til bedre livskvalitet. Du kan lese artikkelen her: Pain and quality of life in nursing home residents with dementia after admission – a longitudinal study | BMC Health Services Research | Full Text (biomedcentral.com)