Viktig konferanse for faglig påfyll

Hvert år arrangeres Innlandets demenskonferanse, som har blitt en viktig konferanse der mange helsepersonell fra hele Innlandet møtes for faglig påfyll. Årets konferanse hadde tittelen Fellesskap og mestring-bu trygt heime.

Du kan lese omtale av konferansen på Statsforvalteren Innlandet sine sider her: Innlandets demenskonferanse 2024 | Statsforvalteren i Innlandet

Kompetente og myndiggjorte medarbeidere var et av temaene som var hentet fra stortingsmeldingen Fellesskap og meistring – Bu trygt heime, som du kan lese her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20222023/id2984417/

Dei overordna måla med reforma er å bidra til at eldre kan bu trygt heime, og at behovet for helse- og omsorgstenester blir utsett gjennom betre planlegging, styrkt førebygging og meir målretta tenester. Vidare vil vi sikre betre bruk av personell og dei samla ressursane, og gjennom dette bidra til at alle som treng det får tilgang på gode og trygge tenester. I stortingsmeldingen anbefales det at for å at dei som jobbar nærast dei eldre har rett kompetanse, og får meir ansvar og tillit.

Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime

Kompetanse var derfor noe flere av foredragsholderne vektla betydningen av. Det er særlig viktig at de som jobber med pasientene har rett kompetanse til å utføre den jobben de er satt til å gjøre.

Vi snakket med Fagskolen i Innlandet, som deltok på demenskonferansen med 35 studenter og hadde stand med informasjon om undervisningstilbudet. Solvår Nybakken, som er lærer ved fagskolen, forteller at det er en del av opplæringen å delta på årets konferanse.

Magdalena Grzejdziak, Jeanette Haugrud og Solvår Nybakken

Fagskolen I Innlandet ligger på Kallerud på Gjøvik. De har studier innen mange ulike fagretninger, og også innen helsefag. Fagskolen samarbeider tett med arbeidslivet blant annet har de et godt samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet om fagdager og undervisning. Fagskolen har både nettbaserte samlinger og fysiske samlinger på Hamar, Otta og Kongsvinger.

Første gang på demenskonferansen

To av studentene, Magdalena Grzejdziak fra Vågå og Jeanette Haugrud fra Ringebu, forteller at det er første gang de deltar på konferansen og håper det ikke blir den siste. Begge er helsearbeidere og er nå i sitt første år på en toårig deltidsutdanning på Fagskolen. De fremhever begge to viktigheten av at fagskolen er desentralisert.

  -Det er mye nytt og vi må hele tiden oppdatere oss. Det er viktig med kompetanseøkning og det vi har hørt på denne konferansen er noe vi ta med tilbake til jobben i kommunen. Det har vært flinke foredragsholder som også bruker personlige beskrivelser.

Lite erfaring med velferdsteknolog

Begge fremhever at velferdsteknologi er veldig interessant, og at det blir viktig i framtiden. De har selv lite erfaring i å bruke det, men synes at det er nyttig å vite noe om hva som finnes på området.  Teknologi, om det er tilpasset individuelt, kan være gode løsninger for mange.

Det er tydelig at vi må rigge oss for framtida, forberede oss i god tid. Flere får demens og kognitiv svikt så vi må lære oss å være forberedt lære seg å bruke teknologi i god tid, at man starter tidlig nok.

Her kan du lese mer om fagskolen i Innlandet og studiet Demens og alderspsykiatri: Demens og alderspsykiatri | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)