Kategorier
AFS SAM-AKS

Gode ideer for samhandling

Den 10.april var representanter fra 13 kommuner i Innlandet, KS, Helsefellesskapet i Innlandet, alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet og USHT Innlandet samlet til en arbeidssamling med fokus på utvikling av den ambulante tjenesten SAM-AKS.

Utvidelsen av SAM-AKS finansieres av Utviklingsmidler fra SI og fra Helsedirektoratets Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd (forvaltet av Statsforvalteren i Innlandet) og skal brukes til å utvikle tjenestetilbudet for eldre med depresjon i Innlandet.

Linda Hemma, leder av alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet, og Irene Røen leder ved AFS og UHST Innlandet(Hedmark) åpnet dagen. De vektla begge viktigheten av samarbeid mellom kommuner og spesialist-helsetjenesten og betydningen av å ha med KS, Helsefelleskapet i Innlandet og Pasient og brukerombudet med på laget for å utvikle gode tjenester til eldre. En av de store utfordringene er å få til god behandling av personer med depresjon og SAM-AKS kan være en god modell å jobbe etter. 

bilde av foredragsholder, Ståle Fredriksen

Depresjon kan behandles: Overlege Ståle Fredriksen ved enhet for affektive lidelser ved alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet, snakket om depresjon. Depresjon er en omfangsrik sykdom og er blant de vanligste sykdommene i Norge. Han poengterte at differensial diagnostikk mellom demens og depresjon er vanskelig, men det er viktig for å kunne gi en god og riktig behandling til pasienten.

Overlege Bjørn Lichtwarck ved SAM-AKS presenterte SAM-AKS modellen og viste til gode erfaringer med bruk av de ulike delene i modellen. Blant annet er erfaringene at samhandling i SAM-AKS har bidratt til felles språk og forståelse mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Trekker frem SAM-AKS en god samhandlingsmodell Janne Lind og Sverre Sætre fra Helsefelleskapet Innlandet (Helsefellesskap Innlandet – Sykehuset Innlandet HF (sykehuset-innlandet.no) trakk blant annet fram viktigheten av at beslutninger om utvikling av tjenester foregår der pasienter får behandling og at SAMAKS på mange måter er «state of the art» når det gjelder samhandling og det desentralisert fokuset. SAMAKS er en samarbeidsmodell som kanskje kan benyttes overfor andre pasientgrupper.

Kristin Måntrøen Lorentzen fra KS viste til SAM-AKS som et godt eksempel på hvordan man kan jobbe sammen på tvers av forvaltningsnivåer. Hun trakk også fram det helhetlige pasientforløp som kommunene jobber utfra og det mer diagnosespesifikke som spesialisthelsetjenesten har fokus på, og at SAM-AKS kan være et godt eksempel på en forening av disse perspektivene.

Pasient og brukerombud i Innlandet, Marit Alver Jacobsen informerte kort om ombudets oppgaver og arbeid. Hun gav eksempler på ulike henvendelser de får både fra pasienter, pårørende og helsepersonell. Disse erfaringene er viktige bidrag i utviklingen av SAM-AKS.

Gode ideer for samhandling Siste halvdel av samlingen ble gjennomført med gruppearbeid. Gruppene fikk ulike oppgaver som ble oppsummert i plenum. Det var stor aktivitet i gruppene og det kom mange gode innspill som tas med i det videre arbeidet i utviklingen av tjenestetilbudet.

Kommunene som deltok på arbeidsseminaret inviteres til videre samarbeid i et pilotprosjekt for å utvikle og prøve ut modellen, før det etableres som et tjenestetilbud til alle Innlandskommunene.

Forskning på tjenesteutvikling Dagen ble avsluttet med et innlegg av Øyvind Kirkevold og Sverre Bergh, begge forskere ved AFS. I forbindelse med utvidelsen av SAM-AKS planlegges det å forske på tjenesteutvikling i samarbeid med kommunene. Øyvind Kirkevold vektla at beslutninger om tjeneste og behandling skal være kunnskapsbasert, og ved å knytte et forskningsprosjekt i  tjenesteutviklingen  bidrar en med dette. Det jobbes med søknad om forskningsmidler fra Forskningsrådets utlysning  «Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester». Denne søknadsprosessen skal være i tett samarbeid med de kommunene som ønsker å delta i forskningen.