Pris for beste abstract

Network In Radiation Oncology (NIRO) holdt sitt årlige strategimøte på Gardermoen 8-9 juni.

Guro Falk Eriksen, lege i spesialisering i onkologi og ph.D stipendiat ved AFS, presenterte studien «Geriatric impairments are frequent and associated with reduced overall survival, declined quality of life and physical function among older patients with cancer – a prospective observational study.”

Under kyndig veiledning av professor emerita og onkolog Marit Slaaen, forsker Guro Falk Eriksen på hvordan aldersrelaterte helseproblemer påvirker eldre kreftpasienters overlevelse, livskvalitet og fysiske funksjon etter strålebehandling. Innenfor faget stråleonkologi er det mye basalforskning på cellebiologi og ulike strålebehandlingsteknikker, og forskningen Guro Falk Eriksen presenterte skilte seg ut fra dette.

Falk Eriksen innledet med å poengtere:

Selv om den omfattende basalforskningen er helt avgjørende for å drive fagfeltet fremover, må vi ikke glemme at det ikke primært er kreft vi skal behandle. Vi skal behandle pasienter med kreft, og derfor er det essensielt å gjøre nøye vurderinger av den enkelt pasients forutsetninger for å tåle kreftbehandlingen.

Guro Falk Eriksen fikk prisen for beste abstract for denne presentasjonen.

Bilde fra forelesningen der Guro Falk Eriksen snakker til forsamlingen.

Sykehuset Innlandet og AFS var representert med tre deltagere, sykepleier og ph.D stipendiat May Ingvild Sollid Volungholen, lege i spesialisering i onkologi og ph.D stipendiat Reidun Sletten, i tillegg til Guro Falk Eriksen. Reidun Sletten var «chair» og gjorde en svært god jobb med å introdusere talere og holde tidsrammen.

NIRO er et regional nettverk opprettet i 2018 som fremmer forskning og samarbeid mellom stråleterapisentrene i Helse Sør-Øst. Nettverket består av representanter fra sykehusene i regionen og er tverrfaglig sammensatt med bla. onkologer, fysikere, stråleterapeuter og molekylærbiologer.

På NIRO sitt strategimøtet 8 juni deltok 21 fagfolk for å diskutere NIROs rolle for å styrke regionalt, nasjonalt og tverrfaglig samarbeid innen forskning på stråleonkologi. Påfølgende dag var det duket for NIRO Annual Meeting med omlag 80 deltagere og to internasjonale keynote speakers.

Mer informasjon om NIRO finner du her: Network in Radiation Oncology (niro-research.no)

Som utgangspunkt for diskusjon på strategimøtet presenterte Heidi Lyng «Vyer fra OUS og status for NIRO», Kjersti Skipar «Vyer fra Telemark», Odd Terje Brustugun «Vyer fra Vestre Viken» og Guro Falk Eriksen «Vyer fra Innlandet».

Sykehuset innlandet sin satsning innen kreft og spesielt innen geratrisk onkologi, under ledelse av Marit Slaaen, ble av de andre deltagerne trukket frem som et godt eksempel på hvordan et lokal sykehus kan bygge opp et solid forskningsmiljø med spisskompetanse innenfor et aktuelt fagfelt.

Guro Falk Eriksen vektla SI sin vilje og evne til å satse på Kreftforskning, under ledelse av forskningsdirektør Ingeborg Hartz, som en nøkkelfaktor til gjennomføring av forskningsprosjektene.

Professor Chris Nutting fra Royal Marsden Hospital i Storbritannia holdt et glitrende innlegg om deres erfaringer med å etablere sentre som tilbyr det nyeste innen stråleterapi, nemlig proton behandling.

Videre snakket professor Udo Gaipl fra Elagen University Hospital i Tyskland om sin omfattende forskning på immunterapi i kombinasjon med strålebehandling.