Kategorier
Active independent life in older age - despite cancer Brukermedvirkning Forskning på kreft Studier

Møte med brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer

Brukerrepresentantene i prosjektet Active Independent Life in Older Age – Despite Cancer ble i april invitert til et første felles møte med stipendiat Heidi Tjugum og forskningsleder ved AFS Sverre Bergh. Det ble et godt møte for både brukerrepresentanter og forskere, der status for prosjektets aktivitet ble presentert og veien videre for det videre samarbeidet ble planlagt.

Stipendiat Heidi Tjugum presenterte forskningsprosjektet i sin helhet, status og ga møtedeltagerne en innsikt i den videre fremdriftsplanen for prosjektet.  I møtet ble brukerrepresentanter invitert til å reflektere over brukerrollen, hvordan de ønsket å delta i prosjektet og over hvilke erfaringer og kompetanse som er til stede i gruppen med relevans for prosjektets målsetninger. I samarbeid med forskerne identifiserte brukerrepresentantene spesifikke faser i prosjektet og oppgaver der det er ble vurdert at det var særlig viktig med aktiv dialog og involvering. I tillegg diskuterte møtedeltagerne hvordan forskningsresultatene kan formidles til pasienter, pårørende og personell. Brukerrepresentantene ga verdifulle innspill til prioriteringer videre i prosjektet.

Brukermedvirkning i forskning handler om å gi pasienter og pårørende innflytelse og påvirkning i planlegging, gjennomføring, formidling og bruk av forskning og er noe mer enn å ta imot et budskap fra forskerne. Sett i lys av dette ble det besluttet at tema for det neste brukerrepresentant-møtet er oppstart av planlegging av en kvalitativ studie som skal utforske eldre pasienters motivasjon og mål for sosial-, fritids- og fysisk aktivitet i løpet av kreftbehandling.