Forsker på eldre kreftpasienter

Våren 2023 startet Heidi Tjugum som stipendiat ved AFS. Hun skal i sitt doktorgradsarbeid undersøke hva som kjennetegner eldre kreftpasienter som opplever redusert livskvalitet og funksjon etter strålebehandling. Målet er blant annet å vite mer om hva som er riktige støttetiltak for denne pasientgruppen. 

Fysioterapeut med bred erfaring Heidi Tjugum, er fysioterapeut og har bred erfaring innen fagfeltet. Hun har en fordypning innen onkologisk fysioterapi og kreftrehabilitering, og har i sin kliniske praksis hatt en stor andel eldre kreftpasienter med sammensatte utfordringer når det gjelder komorbiditet og funksjon. Hun har i mange år jobbet målrettet med faglig og politisk påvirkningsarbeid relatert til forståelse og kunnskap om betydning av kreftrehabilitering, samt seneffekter etter kreftsykdom og kreftbehandling.

Hvilke støttetiltak trenger eldre kreftpasienter? Studien heter “Active independent life in older age – despite cancer” og er en prospektiv observasjons-studie av eldre kreftpasienter som får kurativ eller palliativ strålebehandling. Formålet er å undersøke hvilke behov eldre som får strålebehandling har for støttetiltak relatert til redusert fysisk funksjon og plagsomme symptomer. I tillegg beskrive hvilke aktiviteter eldre kreftpasienter opplever som lystbetonte, hvordan deltagelsen i slike aktiviteter er før og etter strålebehandling og identifisere faktorer som er forbundet med deltagelse i sosiale-, fysiske og lystbetonte aktiviteter.

Resultatene i prosjektet kan indikere hvilke støttetiltak som kan forebygge reduksjon i opplevd livskvalitet og funksjonsnivå etter strålebehandling, og identifisere målrettede intervensjoner som kan bidra til å redusere pasientenes behov for hjelp i dagliglivet og forebygge institusjonsinnleggelse.