Kategorier
AFS PRACTIC Prosjekter

Hva kjennetegner kriser?

I disse dager starter en spennende forskningsstudie om kriser. Denne forskningen er en viktig del av PRACTIC studien, der 30 små og store kommuner deltar.

Logo PRACTIC

Janne Myhre, daglig leder ved AFS, skal som postdoktor lede arbeidspakke1.

-Vi gleder oss til å komme i gang. PRACTIC har fått svært gode tilbakemeldinger fra kommuner på at dette temaet er veldig relevant for klinisk praksis. De aller fleste kjenner seg igjen i problemstillingen, sier Lisbeth Dyrendal Høgset og Ingvild Hjorth Feiring.

Nå skal de første av alle 30 kommunene i PRACTIC i gang med opplæring og forberedelse til oppstart av denne studien.

-Det er ansatte i hjemmetjenesten som skal rekrutteredeltakere til studien. De vil kontakte personer og deres pårørende som har opplevd en krise, i form av akuttinnleggelse i institusjon eller som står i fare for å oppleve en krise. De som samtykker til dette vil bli bedt om å delta i kvalitative intervjuer eller om tillatelse til innhenting av utskrift av journal fra en begrenset periode. Målet er å få mer kunnskap om prosessen som førte til en krise.

PRACTIC(Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende pasienter gjennom innovativ behandling og omsorg).

PRACTIC prosjektet består av tre arbeidspakker som skal undersøke:

AP1:Kjennetegn og forekomst av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester.

AP2: Effekt av en tilpasset utgave av TID-modellen for forebygging og håndtering av kriser hos hjemmeboende.

AP3: Gjennomførbarhet av den tilpassede TID-modellen i hjemmetjenesten, og om resultatene fra prosjektet kan overføres til det øvrige praksisfeltet etter at prosjektet er avsluttet.

Hensikten med arbeidspakke 1 er å utvikle kunnskap om forekomsten og kjennetegn ved kriser hos sårbare (skrøpelige) personer som mottar hjemmetjenester. For å kunne svare på hensikten har vi tre forskningsspørsmål, med ulike tilnærminger.

I første omgang er det forskningsspørsmål 1 og 2 vi vil undersøke.

1: Hva kjennetegner prosessen bak kriser som rammer sårbare personer som mottar hjemmetjenester, og hvordan har disse krisene blitt håndtert? Her vil vi innhente journaler fra brukere som har opplevd en krise eller som har vært i fare for å oppleve en krise

2: Hvordan erfarer personer som mottar hjemmetjenester og deres pårørende kriser og hvordan er krisene håndtert? Intervju med brukere og deres pårørende som har opplev en krise, eller som har vært i fare for å oppleve en krise

3: Hva er forekomsten av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester og hva er de vanligste utløsende årsakene for utvikling av kriser?