Kategorier
AFS Forskning på kreft Studier

Guro Falk Eriksen disputerer 16.juni 2023

Guro Falk Eriksen er lege i spesialisering i onkologi ved Kreftenheten på Hamar sykehus, og stipendiat ved AFS Forskningssenter i Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo (UiO).

I avhandlingen Age-related considerations when providing radiotherapy to older patients with cancer har Guro Falk Eriksen og medarbeidere undersøkt hvordan aldersrelaterte helseproblemer påvirker utfallet av strålebehandling hos eldre pasienter med kreft. Det er stor variasjon i eldre kreftpasienters helsetilstand, og for å kunne tilpasse behandling og oppfølging bedre til hver enkelt er det anbefalt å gjøre geriatrisk vurdering. Geriatrisk vurdering er en systematisk kartlegging av aldersrelaterte helseproblemer som for eksempel underernæring, kroniske sykdommer, bruk av mange legemidler samtidig, og fysisk, emosjonell og kognitiv funksjon.

Forskingsarbeidet bygger på en prospektiv observasjonsstudie med 301 inkluderte pasienter. Resultatene viser at pasienter med dårlig ernæringsstatus og funksjonsnivå hadde redusert overlevelse. Pasientene hadde relativt stabil livskvalitet, fysisk funksjon og kognitiv funksjon i behandlingsforløpet, uavhengig av forekomsten av aldersrelaterte problemer ved behandlingsstart. Pasienter med flere aldersrelaterte helseproblemer rapporterte imidlertid dårligere livskvalitet og funksjonsnivå både før og etter strålebehandling, og hadde dårligere overlevelse sammenlignet med de som hadde få slike problemer. 

Denne forskningen er viktige fordi antallet eldre med kreft stiger raskt, og eldre pasienter blir dessverre ofte ekskludert fra kliniske kreftstudier. Resultatene tyder på at pasienter med aldersrelaterte helseproblemer har god toleranse for strålebehandling, men trenger tett oppfølging. Mange av problemene som identifiseres ved en geriatrisk vurdering kan behandles eller forbedres, og slike tiltak har potensiale til å bedre overlevelse, livskvalitet og fysisk funksjon for eldre pasienter med kreft. Prøveforelesning og disputas finner sted ved Domus Medica ved UiO fredag 16. juni og strømmes live via universitets nettsider.