Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling

Prosjektperiode: 27.03.17-16.11.22

Prosjektinformasjon: Forventet levealder i befolkningen øker, og det er stadig flere eldre som får og lever med en kreftdiagnose. Det er store variasjoner i hvordan aldringsprosessen påvirker oss, og alder alene sier lite om en persons generelle helsetilstand etter fylte 65 år.

Ved å gjøre en geriatrisk vurdering, det vil si en kartlegging av områder hvor eldre ofte har problemer, er det mulig å forutsi eldre kreftpasienters utfall av kreftkirurgi og cellegiftbehandling. Strålebehandling er også en viktig behandlingsmulighet for mange eldre kreftpasienter, men fordi eldre ofte blir utelatt fra kliniske studier (forskning), har vi dessverre fortsatt lite kunnskap om dette fagområdet.

Vi vil undersøke om det ved å gjøre en geriatrisk vurdering er mulig å forutsi utfallet av eldre kreftpasienter strålebehandling, spesielt med tanke på livskvalitet og funksjonsnivå i hverdagen etterpå.

Derfor har vi gjennomført en observasjonsstudie ved Stråleenheten i Sykehuset Innlandet av 301 pasienter ≥ 65 år som fikk strålebehandling for en kreftdiagnose. Vi ser på overlevelse 2 år etter avsluttet strålebehandling, og undersøker hvordan livskvaliteten og funksjonsnivået utvikler seg i forløpet.

Målet er å frembringe kunnskap som kan brukes til å skreddersy oppfølgingen før, under og etter strålebehandlingen til hvert enkeltindivid, og på den måten øke eldre kreftpasienters livskvalitet og funksjonsnivå.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og 41 kommuner i Innlandet fylke. Resultatene fra denne studien vil snarlig bli offentliggjort, og er med på å danne grunnlag for en geriatrisk intervensjon som testes ut i en pågående randomisert kontrollert studie (RCT) ved Stråleenheten i Sykehuset Innlandet og Kreftklinikken på NTNU i Trondheim.

Kontaktperson
Guro Falk Eriksen
Stipendiat

Pris for beste abstract

Network In Radiation Oncology (NIRO) holdt sitt årlige strategimøte på Gardermoen 8-9 juni. Guro Falk Eriksen, lege i spesialisering i onkologi og ph.D stipendiat ved AFS, presenterte studien «Geriatric impairments are frequent and…

Continue Reading Pris for beste abstract