Kategorier
AFS Opplæring

Fagdag for Alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet

Torsdag 29 september ble det arrangert en felles fagdag for alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet. Det var rundt 90 engasjerte fagpersoner som deltok på fagdagen.

– En slik fagdag bringer fagmiljøet sammen på tvers av profesjoner, det skaper nye møteplasser og grunnlag for ideutveksling innen fagfeltet. Det er også en fagdag hvor både ansatte og ledelsen deltar, sier Avdelingsoverlege ved alderspsykiatrisk avdeling Eivind Aakhus.

Aakhus hadde første innlegg på fagdagen om Elektrokonvulsiv behandling (ECT)virkning og bivirkning. Aakhus understreket i sitt foredrag betydning av at ECT kan være et viktig behandlingstilbud for personer med depresjon hvor annen behandling ikke har hatt effekt.  

Viktige tema som vurdering av samtykkekompetanse og Skjermingsvedtak iht Psykisk helsevernloven ble også belyst. Forsker ved Forskningssenter for aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet (AFS) og overlege alderspsykiatrisk avdeling Bjørn Lichtwarck underviste om hva samtykkekompetanse er – og hvordan vurdere det. 

– Formålet med undervisningen er at helsepersonell får økt kunnskap om hvordan vurdere samtykkekompetanse slik at de kan bidra til at pasienter i størst mulig grad selv kan delta i beslutninger om egen helsehjelp. Helsepersonell gir ofte uttrykk for at de synes begrepet samtykkekompetanse er abstrakt og foredraget har derfor til hensikt å konkretisere begrepet og gjøre det lettere for helsepersonell å vurdere samtykkekompetanse i praksis, sier Bjørn Lichtwarck.

Tom Borza som også er forsker ved AFS og overlege ved alderspsykiatrisk avdeling underviste om Skjerming-Skjermingsvedtak iht. Psykisk Helsevernloven.  Sykehuset Innlandet deltar i kvalitetsregister i Alderspsykiatri – KVALAP.  Lisbeth Dyrendal Høgset som er prosjektmedarbeider i KVALAP ved Nasjonalt senter for aldring, og også ansatt ved AFS, presenterte siste nytt om registeret som nå har fått status som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. www.kvalap.no