Kvalap nasjonal status og nye muligheter

KVALAP som er et kvalitetsregister i Alderspsykiatri har i 2022 fått status som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.  Et medisinsk kvalitetsregister lagrer helseopplysninger og resultater av behandling.

«KVALAP er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Data til registeret samles inn under utredning og behandling av pasienter ved alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter». www.kvalap.no.

At KVALAP har fått nasjonal status betyr at alle alderspsykiatriske avdelinger ved sykehus i Norge deltar ved å levere inn data til registeret. Målet er blant annet å få mer kunnskap om eldre med psykisk sykdom og sikre at alle pasienter i alderspsykiatriske avdelinger behandles etter samme standard. Registeret gir mulighet for de alderspsykiatriske avdelingene å følge med på egne resultater og informasjon og resultater fra registeret skal etterhvert gjøres offentlig tilgjengelig for alle også pasienter og pårørende. 

Nasjonalt senter for Aldring og Helse har ansvar for daglig drift av registeret og det er Oslo Universitetssykehus som er eier av registeret. Sykehuset Innlandet ved AFS har en sentral rolle i databehandlingen av registeret frem til en elektronisk løsning er på plass. AFS samarbeider tett med Aldring og helse og har kontakt med alle sykehusene i Norge som deltar i registeret og sender ut tar imot utfylte skjemaer til KVALAP.