Kategorier
AFS RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Bekymret for fremtiden

For å forebygge og forhindre uro og utagering hos personer med en demenssykdom trenger vi flere forsterkede enheter på sykehjem. Flere og kvalifiserte ansatte i forsterkede enheter bidrar også til redusert medisinbruk.

Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker ved forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, ble 21.06.23 intervjuet av NRK nyheter om situasjonen på mange norske sykehjem. I reportasjen settes det søkelys på uro og utagering rettet mot personale på sykehjem.

Noen personer med demens trenger tett oppfølging for å forebygge og behandle uro og aggresjon. Ordinære sykehjemsavdelinger har lavere bemanning per beboer enn forsterkede enheter. For enkelte kan det medføre utagering mot andre beboere og mot personale. Lichtwarck viser til at man på disse avdelingene også bruker mer medikamenter som ofte kan gi bivirkninger som at personen blir mer ustø og får økt risiko for fall.

I intervjuet uttrykker han bekymring for fremtiden med et forventet fordobling av antall personer med demens i Norge innen 2040. Behovet for sykehjemsplasser og flere forsterkede enheter øker.

– Hvis vi ikke bygger flere sykehjemsplasser og flere forsterkede enheter, så vil vi få vanskeligheter med å håndtere det økende antallet eldre med demens på en god måte, sier han i intervjuet.

Trykk her for å lese mer om denne saken på NRK sine sider: Her blir ansatte slått, dyttet og skjelt ut – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Som kliniker og forsker har Bjørn Lichtwarck mye kunnskap og erfaring med dette temaet. RAIN studien undersøker forekomsten av aggressiv atferd hos beboere i sykehjem, og om aggressiv atferd har sammenheng med sykdommer og symptomer hos beboerne, det fysiske miljøet på sykehjemmet, bemanningen eller personalets kompetanse. For å lese mer om denne studien kan du trykke her: RAiN-studien Beboer aggresjon i sykehjem – AFS-SI og Samarbeid om forskning – AFS-SI

Han har sammen med Janne Myhre skrevet en bok om aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp i institusjon Ny viktig bok om aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp – AFS-SI