RAiN-studien Beboer aggresjon i sykehjem

I dette prosjektet vil vi undersøke forekomsten av aggressiv atferd hos beboere i sykehjem, og videre undersøke om aggressiv atferd har sammenheng med sykdommer og symptomer hos beboerne, det fysiske miljøet på sykehjemmet, bemanningen eller personalets kompetanse.

Alle beboere på sykehjem i Nord-Trøndelag og sykehjem i Trondheim som deltok i HUNT4 70+, inviteres til å deltas i prosjektet, som gjøres innenfor rammene av HUNT Aldring i Trøndelag. Prosjektet vil samle inn data spesifikt knyttet til aggressiv atferd i sykehjem, og vil i tillegg benytte data allerede samlet inn i tidligere HUNT-undersøkelser og i HUNT Aldring i Trøndelag.  

Målsetting

For å kartlegge forekomsten av aggressive hendelser i sykehjem vil vi prospektivt samle inn og systematisere data om aggressive hendelser ved å be ansatte på sykehjemmene om å registrere aggressive hendelser fra sykehjemsbeboer mot medbeboere, ansatte eller inventar.

Metode

Kvantitative data. Data sammenstilles med data fra HUNT Aldring i Trøndelag

Kontaktpersoner
Bjørn Lichtwarck
Lege/PhD/forsker
Telefon 975 23 048

Maria Sørnes Pedersen

Prosjektmedarbeider

Anette Væringstad
Spesialsykepleier/prosjektsykepleier 
Telefon: 995 40 470