Kategorier
AFS Opplæring RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Aggresjon, overgrep og forsømmelser er overlappende gjenstridige problemer («wicked problems»)

Opplæring for ledere i Ringerike kommune

Fredag 5.11.21, fikk ca. 80 ledere og tillitsvalgte i Ringerike kommune en halv dag med opplæring fra spesialsykepleier/ PhD Janne Myhre og spesiallege/ PhD Bjørn Lichtwarck og temaet for opplæringen var: Aggresjon, overgrep og forsømmelse.

Programmet var delt inn i fire deler: 1) Hva er aggresjon, overgrep og forsømmelser, 2) Hvordan henger aggresjon, overgrep og forsømmelser sammen, 3) Hvordan kan læring skje i organisasjoner, 4) TID en modell for individuell og organisasjonell læring.  

Aggresjon, overgrep og forsømmelser har tidligere vært behandlet som to ulike forskningsfelt. Men med bakgrunn i det arbeidet vi har gjort, har vi sett at aggresjon, overgrep og forsømmelse som fenomener er nært knyttet til hverandre.

Derfor er den vitenskapelige oppdelingen av fagfeltet i ulike forskningsdisipliner uheldig og reduserer muligheten til en felles helhetlig forståelse og til utvikling av felles tilnærminger også i praksis. Av den grunn har vi startet arbeidet med å knytte disse forskningsfeltene sammen, sier Janne Myhre og Bjørn Lichtwarck. Janne Myhre har i sitt doktorgradsarbeid sett på feltet overgrep og forsømmelse i institusjon, mens Bjørn Lichtwarck i sin doktorgrad har sett på aggresjon og uro hos personer med demens i sykehjem.

Innen forskningsfeltet om overgrep har det vært påpekt at aggresjon fra beboere er en av de viktigste årsakene til overgrep og forsømmelse fra personalet. Innen forskningsfeltet om atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens har motstand fra beboer mot omsorg vært framhevet som en av de viktigste årsakene til aggresjon fra beboere rettet mot personalet. Likevel kan det se ut som det er vanntette skott mellom forskningsfeltene. Dette vil vi endre på, sier Lichtwarck og Myre. 

Forskerne ønsker å beskrive aggresjon, overgrep og forsømmelse i institusjon som komplekse overlappende fenomener (gjenstridige problemer).

Det betyr at disse fenomenene påvirkes av flere utløsende og vedlikeholdende faktorer, både biologiske, psykologiske og sosiale, og at disse faktorene igjen påvirker hverandre i et ofte uforutsigbart mønster. For å få gjort noe med dette er det viktig at fagfeltet kommer bort fra en kultur der ansvar eller årsakene til disse fenomenene hovedsakelig legges på den enkelte person enten det er en beboer eller en pleier ved en institusjon. 

Forskerne har også skrevet en artikkel om viktigheten av å se disse fenomenene sammen. Artikkelen er antatt og blir publisert i november 2021, i Tidsskrift for Geriatrisk sykepleie og har tittelen: Kan kompleksitetsteori bidra til bedre forståelse og tilnærming til aggresjon, overgrep og forsømmelse i sykehjem.