Kategorier
AFS Utgivelser

Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE)

Har en spesialavdeling for behandling av nevropsykiatriske symptomer hos pasienter med demens en langtidseffekt på pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer som bor i sykehusets region?

AFS har deltatt i EU prosjektet Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE). I samarbeid med kommuner i Innlandet har vi rekruttert og fulgt opp deltakere i 3 år. Siden Sykehuset Innlandet har en spesialavdeling for behandling av nevropsykiatriske symptomer hos pasienter med demens (heretter kalt spesialavdeling for demens), har data samlet inn fra våre deltakere blitt slått sammen med data fra deltakere i andre Europeiske land som også har tilgang til en spesialavdeling for demens. Resultatene er sammenlignet med data fra deltakere i land eller regioner som ikke har en spesialavdeling for demens.

Nå er resultatene klare og presentert i en forskningsartikkel (link til artikkelen under). Hypotesen var at pasienter med demens som bor i en region med en spesialavdeling for demens skulle ha et bedre forløp av sine nevropsykiatriske symptomer enn pasienter med demens som bor i en region uten en spesialavdeling for demens.

Til sammen ble 508 deltakere inkludert. De ble fulgt opp i tre år med innsamling av data hver sjette måned. Det viste seg at endringen i nevropsykiatriske symptomer i de to gruppene som hadde eller ikke hadde tilgang til en spesialavdeling for demens var lik. Det var heller ikke noen forskjell i livskvaliteten til deltakerne i de to gruppene. Når man gjorde underanalyser viste dataene at pasienter som ble innlagt på en spesialavdeling for demens hadde en reduksjon av nevropsykiatriske symptomene i løpet av innleggelsen.

Konklusjonen på ReCAGE prosjektet var altså at en spesialavdeling for demens ikke har noe påvirkning på forløpet av sykdommen for alle personer med demens i regionen, men den har effekt på behandling av nevropsykiatriske symptomer hos de pasientene som legges inn.

Du kan lese mer om studien her: Respectful Caring for the Agitated Elderly (ReCAGE): A Multicentre, Prospective, Observational Study to Evaluate the Effectiveness of Special Care Units for People with Dementia – PubMed (nih.gov)

Mendes A, Bergh S, Cesana BM, Handels R, Ciccone A, Cognat E, Fabbo A, Fascendini S, Frisoni GB, Froelich L et al: Respectful Caring for the Agitated Elderly (ReCAGE): A Multicentre, Prospective, Observational Study to Evaluate the Effectiveness of Special Care Units for People with Dementia. Journal of Alzheimer’s disease: JAD 2023, 96(3):1083-1096.