Kategorier
AFS Utgivelser

Forløpet av depresjonssymptomer hos sykehjemsbeboere

Sykehjemsbeboere med alvorligere grad av demens, funksjonssvikt, smerte, svekket kroppslig helse, som bruker antidepressiva og som er yngre når de innlegges i sykehjem må følges nøye opp med tanke på depresjon.

Oppsummering av hovedfunn fra artikkelen «The Course of Depressive Symptoms Over 36 Months in 696 Newly Admitted Nursing Home Residents»

Hensikten med denne studien (REDIC-NH) var å undersøke hvordan symptomer på depresjon utviklet seg over tid hos 696 sykehjemsbeboere, fra de ble lagt inn på sykehjem første gang, og inntil 3 år etterpå. Forskerne ønsket å finne ut om det er forhold som gjør noen beboere mer sårbare enn andre for å oppleve depresjon, og om det er store ulikheter i hvordan depresjonssymptomer utvikler se. Kartleggingen ble gjort med et skjema som heter Cornell Skala for Depresjon ved Demens (CSDD). Det ble i tillegg samlet inn annen informasjon om beboerne som alder, kjønn, kroppslig helse, funksjonssvikt, smerte, om de hadde demens og i tilfelle hvor alvorlig demens.

Tabell som viser de ulike forløpsbaner, beskrevet under resultater
Resultater:
Alvorligere grad av demens, dårligere kroppslig helse, mer svikt i personnære aktiviteter i dagliglivet, mer smerte, bruk av antidepressiva og yngre alder ved innleggelse i sykehjem var forbundet med alvorligere grad av depressive symptomer.

Sykehjemsbeboerne kunne grupperes i 4 forløpsbaner: 1) vedvarende milde symptomer (32.6%), 2) vedvarende moderate symptomer (50.8%), 3) økende symptomer (5.1%) og 4) alvorlige men avtagende symptomer (11.6%) (se Figur).

Forskerne fant at de fleste (83%) av sykehjemsbeboerne ble værende på det samme nivået av depresjonsymptomer som de hadde da de ble innlagt. Det vil si at de ikke ble verre, men heller ikke bedre i løpet av den tiden de ble fulgt opp. Kun 5 % opplevde en nevneverdig forverring av depresjonsymptomer, og ca. 10% hadde alvorlige symptomer som ble bedre. Var beboerne yngre, hadde alvorlig demens, mye smerter, andre helseplager eller var i liten stand til å ta vare på seg selv, var de mer utsatt for å få depressive plager.

Fortolkning: Behandling mot depresjon i sykehjem må tilpasses den enkelte beboer og det er behov for flere og individuelt tilpassede behandlingsalternativer.

Artikkelen The Course of Depressive Symptoms Over 36 Months in 696 Newly Admitted Nursing Home Residents beskriver funnene  mer i detalj.