Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende gjennom innovativ omsorg og behandling – en effektstudie

Logo Practic

Prosjekttittel: Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende gjennom innovativ omsorg og behandling – en effektstudie

Prosjektansvarlig: Anette Væringstad 

Prosjektleder arbeidspakke 2 og veileder: Bjørn Lichtwarck

Prosjektperiode: 01.04.22 – 31.04.26

Prosjektinformasjon: I denne studien er formålet å teste om en tilpasset versjon av praksismodellen TID (Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens og andre komplekse tilstander) kan forebygge og løse kriser hos hjemmeboende. TID modellen er en utrednings- og refleksjonsmodell, et arbeidsverktøy for de ansatte i hjemmetjenesten. Modellen gir en mer systematisk tilnærming til utredning og behandling av symptomer ved komplekse tilstander. Studien gjennomføres som en klyngerandomisert kontrollert studie (cRCT) med 32 deltagende kommuner og ca. 150 pasienter. 

I prosjektet vil en gruppe kommuner få opplæring i TID modellen, mens en gruppe kommuner fortsetter sin vanlige praksis, og vil være kontrollkommuner. Dersom kommunen blir en intervensjonskommune vil de ansatte få opplæring i TID modellen, og vil delta i tilpasningen av modellen. For pasientene i studien innebærer dette en bred utredning og et tverrfaglig refleksjonsmøte rundt den enkeltes situasjon. I refleksjonsmøtet vil de ansatte i hjemmetjenesten komme fram til tiltak tilpasset pasientens behov.

Det primære effektmålet i studien er grad av individuell måloppnåelse på de områdene som er kritiske og viktige for pasientene. I tillegg skal vi utforske faktorer hos pasientene og tjenestene som kan påvirke effekten av intervensjonen. Vi skal intervjue pårørende og inkluderte pasienter om deres erfaring med bruk av TID. 

Finansiering: Sykehuset Innlandet

Logo for TID modellen