Forsker på depresjon

Tom Borza er spesialist i psykiatri og overlege ved alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og er en engasjert kliniker og forsker. Han er i sin stilling tilknyttet Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS).

Forsker på depresjon hos eldre
– Jeg har forsket mest på depresjon i ulike utvalg av eldre pasienter, og på sammenhenger mellom med depresjon og demens. Fremover skal jeg også være med å se på aktivitet og livskvalitet hos eldre kreftpasienter som gjennomgår behandling. 

Hvis du har vært så heldig å høre Tom Borza holde et foredrag, vet du at han er en mann med stort engasjement for fagfeltet og den eldre pasienten. I tillegg til et stort faglig engasjement har han også et glødende engasjement for fotballklubben Liverpool.

Selv sier han dette om hvorfor han valgte å drive med forskning:
– Jeg er opptatt av fagutvikling og så har det vært og er en ganske unik mulighet til å jobbe med forskning av eldre pasienter ved AFS. Jeg ble i sin tid tilbudt et stipendiat i et interessant og viktig klinisk forskningsprosjekt.

I 2017 fullførte han sin doktorgrad på temaet depresjon hos eldre. Avhandlingen Depression in later life-The course of depression and depressive symptoms among the elderly i Norway kan du lese ved å trykke her

-Vi  forsket på hvordan depresjon hos eldre pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten kan ha ugunstig prognose i form av  tilbakefall og vedvarende depressive symptomer og utvikling av demens.

I et annet prosjekt ved AFS, har vi sett at blant eldre pasienter med kreft, er mer depressive symptomer forbundet med høyere dødelighet.

Kombinerer forskning og klinisk virke
– Jeg har hele tiden forsket i deltidsstilling, dvs. ved siden av klinisk virke ved Alderspsykiatrisk avdeling. Jeg har vært med i ulike forskningsgrupper med tilknytning til AFS, og har et forskerkontor der.

Alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet har tre sengeposter, Enhet for affektive lidelser, Enhet for utredning og Ressursenhet for pasienter med demens. I tillegg har avdelingen en alderspsykiatrisk poliklinikk med en hukommelsesklinikk. Tom Borza har vært tilknyttet både sengepostene og poliklinikken.
– For meg er det et anliggende å utvikle og jobbe med fagkunnskap, og å sette fokus på viktige helsetemaer. Forskning gir meg større forståelse av kunnskap, sier han om hvorfor han forsker.

Forskningens betydning for pasienter og ansatte

Han trekker frem tre viktige områder.
1) Forskning er en lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten og aktiviteten ved AFS bidrar til at Sykehuset Innlandet tilfredsstiller dette ansvarsområdet.

2) Forskning kan bidra til mer interesse for og bedre behandlingen til eldre pasienter med helseutfordringer, som typisk har vært lite undersøkt tidligere.

3) Forskning fører til kompetanseøkning og kan knytte ansatte og ulike fagmiljøer i Sykehuset Innlandet mer sammen

Er du interessert i å forske på eldres helse, ta kontakt med AFS!