Kategorier
AFS

Enrico Callegari disputerer 20. januar 2023

Eldre mennesker som legges inn i sykehjem forskrives mange psykofarmaka. Forskrivningen av disse legemidlene øker de første månedene etter sykehjemsinnleggelsen og forblir høy over tid. Det finnes få gode verktøy som kan brukes for å gjøre en legemiddelgjennomgang og forebygge feilmedisinering med psykofarmaka i sykehjem.

Enrico Callegari er overlege i psykiatri ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset i Østfold, og skal fredag 20. januar 2023 disputere for sin doktorgrad om dette temaet. Link til informasjon om disputasen

I to av tre artikler i doktorgraden har Callegari benyttet data samlet inn i SAM-AKS prosjektet, av Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS). Forskningsleder Sverre Bergh ved AFS er hovedveileder for Callegari.

Portrettbilde av Enrico Callegari
Enrico Callegari. Foto: Anne-Grete Mellerud

Psykofarmaka er et samlebegrep for medisiner brukt i behandlingen av psykiske plager, som også brukes for å dempe nevropsykiatriske symptomer ved demens. Mange sykehjemsbeboere har demens, og de forskrives psykofarmaka. Hos eldre kan psykofarmaka ha uheldige bivirkninger, og effekten ved demens er ofte begrenset. Likevel forskrives disse medisinene i stort monn.

I sin avhandling Psychotropic drug use in older adults living in nursing homes – associations with clinical symptoms and the effect of a structured drug review har Callegari og medarbeidere undersøkt hvordan psykofarmaka er forskrevet i norske sykehjem fra innleggelse og over tid. 

De fant at over halvparten av sykehjemsbeboere brukte minst et psykofarmakum ved innleggelse på sykehjemmet. I løpet av tre års innleggelse på sykehjemmet økte forskrivningen og syv av ti beboere fikk psykofarmaka. Antidepressiva var hyppigst forskrevet, og sykehjemsbeboere med mer alvorlige depresjonssymptomer fikk oftere psykofarmaka. 

Videre fant de at et verktøy brukt for å gå gjennom medisinlister til sykehjemsbeboere, ikke var til stor hjelp for å redusere bruk av psykofarmaka. Det hadde også få konsekvenser på sykehjemsbeboeres livskvalitet samt fysiske og mentale helse. 

Budskapet fra studien er at man bør ha større fokus på forskrivning av psykofarmaka, spesielt de første månedene etter sykehjemsinnleggelse, og at vi trenger bedre verktøy som skal hjelpe leger til å vurdere disse medisinene nøye.