Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten

Logo Practic

Prosjekttittel: Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten 

Prosjektansvarlig: Ellen Thea Gjelseth Dalbak 

Prosjektleder: Øyvind Kirkevold 

Veiledere: Øyvind Kirkevold, Bjørn Licthwarck og Janne Myhre 

Prosjektperiode: 01.05.2022 – 30.04.2026 

Prosjektinformasjon: Prosessevalueringen er arbeidspakke tre i PRACTIC-studien (Preventing and Approaching Crises for frail community-dwelling patients Through Innovative Care).Prosjektet må sees i direkte sammenheng med arbeidspakke to; evaluering av effekten av en deltakertilpasset versjon av TID-modellen (Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens) for forebygging og håndtering av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester. Prosessevalueringen skal undersøke gjennomførbarhet av den tilpassede TID-modellen. 

Komplekse intervensjoner består av flere komponenter, disse komponentene kan både virke uavhengig og gjensidig avhengig. TID-modellen er en kompleks intervensjon, og en evaluering av komplekse intervensjoner er mer enn å teste effekten. En prosessevaluering er en vesentlig del av evalueringen. Et sentralt element i en prosessevaluering av komplekse intervensjoner er å vurdere troskapen til intervensjonen, i hvilken grad intervensjonen blir levert etter hensikten. Dette kan gi kunnskap om hvorfor en intervensjon lykkes eller mislykkes, og gi verdifull innsikt om kontekstuelle faktorer som kan påvirke resultatet. 

Formålet er å utforske faktorer og områder av betydning for videre implementering av TID-modellen, og forklare hvorfor det er effekt eller manglende effekt. Studien har et eksplorativt design og vil benytte en kombinasjon kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Logo for TID modellen