Active independent life in older age – despite cancer

Prosjekt tittel: Active independent life in older age – despite cancer

Prosjektansvarlig: Heidi M. Tjugum (spesialist allmenn fysioterapi/Msc)

Prosjektleder: Prosjektleder og hovedveileder er Siri Rostoft (professor, MD, geriater) avd. for geriatrisk medisin, Oslo Universitetssykehus (OUS)

Medveiledere:

  • Guro Falk Eriksen (MD, phd,)
  • May Ingvild Volungholen Sollid (sykepleier, førsteamanuensis NTNU Gjøvik, phd)
  • Tom Borza (MD, Phd – Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom)

Prosjektperiode: 1. mars 2023 – 28. februar 2029


Prosjektinformasjon: Prosjektet er en prospektiv observasjons-studie av eldre kreftpasienter som får kurativ eller palliativ strålebehandling og har som formål å undersøke hvilke behov eldre som får strålebehandling har for støttetiltak relatert til redusert fysisk funksjon og plagsomme symptomer, samt å beskrive hvilke aktiviteter eldre kreftpasienter opplever som lystbetonte, hvordan deltagelsen i slike aktiviteter er før og etter strålebehandling og identifisere faktorer som er assosiert med deltagelse i sosiale-, fysiske og lystbetonte aktiviteter.


Målet for prosjektet er å undersøke hva som kjennetegner eldre kreftpasienter (o. 65 år) som opplever redusert livskvalitet og funksjon etter strålebehandling. Resultatene i prosjektet kan indikere hvilke støttetiltak som kan forebygge reduksjon i opplevd livskvalitet og funksjonsnivå etter strålebehandling, og identifisere målrettede intervensjoner som kan bidra til å redusere pasientenes behov for hjelp i dagliglivet og forebygge institusjonsinnleggelse.


Finansiering: Prosjektet ble innvilget eksterne forskningsmidler fra Helse Sør-Øst i 2022.

Les mer Om prosjektet: