Kontinuitet i omsorg for pasienter med demens i hjemmesykepleien

Kontinuitet i omsorg anses som viktig for å gi tjenester av god kvalitet til hjemmeboende pasienter med demens. Det vil i årene som kommer være et økende behov for hjemmesykepleie i Norge da antall eldre øker, og det er behov for å se på tiltak som kan gi bedre kvalitet på tjenestene til pasienter med demens som bor hjemme.

Studien består av tre delstudier, hvor delstudie 1 og 2 ser på dagens tjenestetilbud til pasienter med demens og tjenestens organisering. Delstudie 3 er en clusterrandomisert, kontrollert studie hvor en tverrfaglig intervensjonsmodell (TID) skal piloteres i hjemmebaserte tjenester. 

TID er en tverrfaglig multikomponent intervensjon med en biopsykososial tilnærming, basert på kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. TID består av tre faser, en utredningsfase, en refleksjonsfase, og en tiltaks- og evalueringsfase. TID modellen er tidligere testet og implementert i sykehjem. 

Studiens varighet er fra september 2018 – til juli 2022, og er finansiert av Sykehuset Innlandet.
Protocol – Continuity of care for patients with dementia in Norwegian home care services

Kontaktperson

Kari Anne Hoel

Sykepleier/ Stipendiat

Epost

Publikasjoner