TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) i spesialisthelsetjenesten

Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (TID) ble opprinnelig utviklet for å behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens i primærhelsetjenesten. Det er imidlertid ingenting ved modellen som tilsier at den kun er nyttig ved demens. Tvert imot, den bør i utgangspunktet egne seg like godt i alle situasjoner der det er behov for felles beslutninger i komplekse situasjoner. TID er en problemløsningsmodell som bygger på det teoretiske rammeverket til personsentrert omsorg og kognitiv terapi. Studien ble gjennomført ved en alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet i perioden august 2016 til februar 2017.

Pasienter med alderspsykiatriske tilstander har ofte et komplekst sykdomsbilde hvor både psykiske, fysiske og sosiale forhold påvirker atferd og symptomer. I tillegg er flere yrkesgrupper med ulike perspektiver involvert i behandlingen av den enkelte pasient, noe som bidrar til økt kompleksitet. Vi ønsket å oppnå kunnskap om hvordan personalet i en alderspsykiatrisk avdeling erfarer bruk av TID som problemløsningsmodell i møte med pasienter uten demens. Det ble benyttet flerstegs fokusgruppeintervju, før oppstart av prosjektet, etter seks måneder og etter ni måneder. Ansatte framhevet kompleksiteten i pasientenes tilstand og sterke appeller fra pasientene som faglig utfordrende.

Gjennom bruk av TID opplevde personalet økt grad av mestring, delt forståelse og felles forpliktelse for behandlingstiltak til den enkelte pasient. TID syntes å være en egnet modell for tverrfaglig problemløsning og for utvikling av kognitiv miljøterapi i en alderspsykiatrisk avdeling med pasienter uten demens.

Ansvarlig for studien var Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet.

Kontaktpersoner
Bjørn Lichtwarck
Spesiallege / postdok
Telefon: 975 23 048

Janne Myhre
Daglig leder
Telefon: 473 70 180