Prognosis of Depression in the Elderly (PRODE)

Prognosis of depression in the elderly (PRODE) er et norsk multisenter-prosjekt som undersøker eldre pasienter (> 60 år) henvist til alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste med depresjon. PRODE er en multisenter, longitudinell observasjonsstudie.


PRODE har inkludert 169 pasienter og en kontrollgruppe på 130 friske eldre. Pasientene og kontrollpersonene har blitt undersøkt for fysisk og psykisk helse, mestringsstrategier, livskvalitet, funksjon i dagliglivet og kognisjon med standardiserte målemetoder. Det er også tatt biologiske prøver til biobank og MR av hjernen etter standardisert protokoll.


De inkluderte pasientene og kontrollpersonene har blitt fulgt med gjentatt undersøkelser i oppfølgingstiden på 3 år. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er prosjekteier og Sykehuset Innlandet har vært ansvarlig for innsamling, koordinering og bearbeiding av data til studien.


Det er lagt frem resultater fra PRODE på nasjonale og internasjonale konferanser, og pr. 01.01.22 er det publisert data til tre doktorgrader og ti vitenskapelige artikler i fagfellevurderte tidsskrift fra studien. Det pågår arbeid for å publisere ytterligere resultater fra PRODE.

Kontaktperson

Tom Borza

Overlege/ Post doc

Epost

publikasjoner