Kan microRNA i blodet brukes til å diagnostisere og predikere forløpet av demens ved Alzheimers sykdom?

Prosjekttittel: Kan microRNA i blodet brukes til å diagnostisere og predikere forløpet av demens ved Alzheimers sykdom?

Prosjektansvarlig: Yehani Wedatilake (Lege/post dok)

Prosjektperiode: 01.05.2018-07.03.21

Prosjektinformasjon: Andelen eldre i befolkningen øker, og antall personer med demens i Norge vil dobles fram til 2050. Med denne økningen er det viktig å finne metoder for presis diagnostikk av demenssykdom, og metoder for å kunne forutsi hvilke pasienter som vil ha en rask sykdomsutvikling. 

Demens ved Alzheimer’s sykdom (AD) er den vanligste formen for demens. En av de store utfordringene med AD er at de biologiske endringene i hjernen har pågått mange år før pasientene presenterer med demenssymptomer. En annen utfordring er mangelen på biologiske prøver som kan diagnostisere AD, og i dag stilles en ‘sannsynlig’ AD diagnose utfra kliniske symptomer og kognitive tester. Biologiske prøver som amyloid PET scan og spinalvæske undersøkelser er støttende i diagnostikken, men er både invasiv og dyre. En enkel, billig blodprøve for AD diagnostikk hadde derfor vært av interesse for pasientene, pårørende og helsevesenet.

Menneskets gener er med på å bestemme helse og personlige karakteristika, og microRNA er små genetiske biter som er med på å finjustere genenes proteinproduksjon. Målet med dette prosjektet er å undersøke om undersøkelser av microRNA i en blodprøve kan brukes for å skille personer med AD fra personer uten kognitiv svikt. I tillegg vil vi undersøke om variasjoner av microRNA kan predikere forløpet av sykdommen. Det er grunn til å tro at undersøkelser av microRNA kan gi diagnostisere AD tidligere i sykdomsforløpet, noe som i fremtiden vil gi håp om kurativ behandling av sykdommen, samtidig som forskning på microRNA kan gi bedre forståelse av sykdomsmekanismene.

Prosjektet vil inkludere blodprøver fra til sammen 400 personer med AD, mild kognitiv svikt (MCI), subjektiv kognitiv svikt (SCI) og uten kognitiv svikt, rekruttert fra hukommelsesklinikker i Norge. Blodprøvene vil bli undersøkt med den nyeste teknikken, der alle menneskets mer enn 2000 microRNA vil bli undersøkt.

Prosjektet har tildeling fra Helse Sør Øst