Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat.

Prosjekttittel: Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat.

Prosjektansvarlig: Greger Lønne

Prosjektleder: Ole Kristian Alhaug

Veileder: Greger Lønne

Prosjektperiode: 2018 – 2024

Prosjektinformasjon:

Vi bruker data fra Norsk register for ryggkirurgi, prosjektet har flere delprosjekter:

 1. Validere registerdata, kontrollere data opp mot elektronisk journal og sjekke om de stemmer
  overens. Kappa statistikk. Videre vil vi kontakte pasienter som ikke svarer på oppfølgingsskjema
  (3 + 12 mnd) for å se om disse skiller seg far de som svarer, eller har annet klinisk resultat.
 2. Definere mislykket resultat, hva vil det si om pasietner ikke har effekt eller blir verre etter
  operasjon mhp PROM verdier? Ankerbasert metode – ROC analyse.
 3. Undersøke om den mest vanlig komplikasjonen til kirurgi (skade på nervehinnen) er assosiert med
  mislykket resultat. Kontrolleres for konfoundere med multippel regresjonsanalyse.
 4. Identifisere prediktorer for mislykket resultat. Multippel logistisk regresjonsanalyse.

Finansiering: Sykehuset Innlandet – 50% stipendiat over 6 år.