Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Prosjekttittel: Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Prosjektansvarlig: Ben Kamsvåg (psykolog /stipendiat)

Prosjektperiode: 16.01.20 – 15.01.23

Prosjektinformasjon: En stadig større andel eldre mennesker drikker alkohol i dag, og denne gruppen drikker mer enn de har gjort tidligere. Samtidig øker andelen eldre som får en demensdiagnose, og økningen forventes å fortsette. Både økt alkoholbruk og demens er knyttet til en rekke belastende og ressurskrevende symptomer, men hittil vet vi fortsatt lite om alkoholbruk hos mennesker med symptomer på kognitiv svikt og demens.

Formålet med prosjektet er å belyse alkoholbruket hos eldre mennesker i Norge med symptomer på demens. Prosjektet baserer seg på data fra norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog). Vi planlegger å knytte disse dataene opp med data fra Reseptregisteret, Norsk Pasientregister samt Kontroll og Utbetaling av Helserefusjoner (KUHR).

Prosjektet vil belyse fire problemstillinger:

  1. Undersøke prevalens og grad av alkoholbruk hos eldre som oppsøker utredning for symptomer på demens i spesialisthelsetjenesten, som rapportert av pasienten selv og av pårørende. I tillegg er det ønskelig å undersøke i hvilken grad pasient og pårørende er enige om pasientens alkoholbruk, samt hvilke sosiodemografiske og kliniske faktorer som eventuelt modererer grad av enighet.
  2. Undersøke forholdet mellom alkoholbruk og hvor lang tid det tar fra når de første symptomene på demens oppstår og når pasienten søker utredning, for å se om økt alkoholbruk påvirker denne tiden.
  3. Kartlegge bruk av helsetjenester 1 år før og 1 år etter utredning hos dem med økt alkoholbruk og dem uten økt bruk, for å undersøke eventuelle forskjeller.
  4. Undersøke mulige interaksjoner mellom medikamenter og alkohol hos eldre mennesker med demens.  

Vi håper at informasjonen som avdekkes i dette prosjektet skal kunne brukes til å forbedre behandlingstilbudet og pleien som eldre med demens og økt alkoholbruk får, samt lette på byrden hos deres pårørende. Denne informasjonen vil potensielt kunne bli nyttig både i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helsetjenester. 

Kontaktperson 

Ben Kamsvåg

Psykolog / Stipendiat

Epost

LES MER OM PROSJEKTET: