Mandat for brukerforum

AFS bidrar med forskning- og utviklingsarbeid, og formidler oppdatert kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, kreft og andre aldersrelaterte sykdommer. Brukergruppen omfatter både pasienter og pårørende.

Brukerforumet ved AFS består av brukere som gjenspeiler bredden i AFS sin forskning.

Brukerforumet ved AFS har som hovedoppgaver å ivareta brukermedvirkning i alle fasene av et forskningsprosjekt og skal være en bidragsyter i fremtidig forskning.

Medlemmene i forumet skal ha innflytelse på forskning og utvikling på et rådgivende og samarbeidende nivå. De kan gi råd, stille spørsmål, komme med forslag til utvikling og delta i åpne dialoger.

Hensikt med brukerforumet

Brukerforum ved AFS skal sikre ivaretakelse av brukermedvirkning i alle fasene i forskningsprosjekter. Bidra til forbedring og kvalitetssikring av prosjekter både i det enkelte prosjekt og for AFS fremtidige forskning på system- og tjenestenivå.

Brukerforum ved AFS:

 • Er et rådgivende organ for AFS.
 • Er en drøftingsarena for pågående og fremtidig forskning ved AFS.
 • Er et forum for utvikling av brukermedvirkning i forskningen ved AFS.
 • Bidrar til å bedre kvaliteten i hvert enkelt forskningsprosjekt.
 • Bidrar til å påvirke utvikling av og å bedre kvaliteten på fremtidig forskning.

Brukerforumets oppgaver er å:

 • Bidra med synspunkter om hva det er viktig å forske på og hva det bør forskes mer på.
 • Bidra med synspunkter om forskningsprosjektet er brukerrettet og om resultatet av forskningen kommer brukergruppen til gode.
 • Gi råd om hva som kan stimulere til at personer ønsker å delta i forskning.
 • Delta som medforsker i enkeltprosjekter. I slike tilfeller må det avklares hvorvidt vedkommende er brukerrepresentant eller prosjektdeltager.
 • Representere sin organisasjon.  
 • Rekruttere brukerrepresentanter til prosjekter ved AFS, enten ved at representanten i brukerforumet deltar eller at representanten bidrar til å finne brukerrepresentanter via sin organisasjon.  

Møtehyppighet/arbeidsform

 • Det avholdes fire møter i året, et møte hvert kvartal.
 • Ved et av møtene gjennomgås all forskning ved AFS.
 • Møteinnkalling med saksliste sendes representantene en uke før møtet.
 • Det skrives referat fra hvert møte som godkjennes av brukerforumets representanter.
 • Brukerforumets leder utarbeider årsrapport.

Rekruttering til brukerforum:

Representanten i brukerforumet bør primært ha erfaring nært opp til pasientgruppene det forskes på ved AFS. De kan representere brukere, pasienter, pårørende og ansatte i helsesektoren. Brukerrepresentantene skal søke å ivareta et helhetlig brukerperspektiv og rekrutteres fra frivillige organisasjoner og fra aktuelle fagorganisasjoner.

Brukere i forumet rekrutteres til en periode på to år om gangen.

Fra bruker- og fagorganisasjonene deltar en representant fra:

 • Nasjonalforening for folkehelsen i Innlandet, Demensforening.
 • Kreftforeningen i Innlandet.
 • Mental helse i Innlandet.
 • Innlandets fylkeskommunes eldreråd.
 • Brukerråd for helse og omsorgstjenester i Hamar kommune.
 • Norsk Sykepleierforbund i Innlandet.
 • Legeforeningen.
 • Fagforbundet Innlandet.

Fra AFS deltar:

 • Daglig leder ved AFS (leder av brukerforum).
 • Forskningsleder ved AFS.
 • Forskningsmedarbeider (sekretær av brukerforum).
 • En til tre stipendiater (en psykolog, lege, tannlege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut eller vernepleier).

Ved behov deltar:

 • Prosjektledere og/eller prosjektmedarbeidere for aktuelle forskningsprosjekter ved AFS.

Habilitet og konfidensialitet 

 • Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for brukerforumet.
 • Brukerforumets medlemmer skal undertegne taushetserklæring.
 • Anmodning om innsyn fra offentligheten i dokumenter fremlagt for brukerforumet skal ivaretas av ledelsen ved AFS.
 • Brukerforumets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.

Økonomi

Det utarbeides budsjett for brukerforumet. Beløpet skal dekke reise – og møtegodtgjørelse og kostnader i forbindelse med andre aktiviteter som deltakelse i enkeltprosjekter, kurs og seminarer. Reisegodtgjørelse og medgått tid i møter, etc. utbetales etter Sykehuset Innlandets prosedyre for godtgjøring av brukerrepresentanter.  

Evaluering

Brukerforumet ble etablert i 2021 og har vært i drift i 2 år.

Eventuelle tilpasninger og justeringer av brukerforum kan skje etter evaluering av brukerforum etter hver to årsperiode. Forhold av mindre inngripende karakter justeres underveis.

Vedlegg:

Trykk her for å lese veileder om brukermedvirkning i forskning på Helse Sør Øst sin nettside.