Mandat for brukerforum

AFS bidrar med betydelig forskning- og utviklingsarbeid, og formidler oppdatert kunnskap innen fagfeltene demens, alderspsykiatri, kreft og andre sykdommer som forekommer blant skrøpelige eldre. Brukergruppen omfatter både pasienter og pårørende.

Brukerforumet ved AFS består av et antall brukere som gjenspeiler bredden i AFS sin forskning.

Brukerforumet ved AFS har som hovedoppgaver å ivareta brukermedvirkning i alle fasene av et forskningsprosjekt og skal være en bidragsyter i fremtidig forskning.

Medlemmene i forumet skal ha innflytelse på forskning og utvikling på et rådgivende og samarbeidende nivå. De kan gi råd, stille spørsmål, komme med forslag til utvikling og delta i åpne dialoger.

Hensikt med brukerforumet

Brukerforum ved AFS skal forvalte brukerstemmen og sikre ivaretakelse av brukermedvirkning i alle fasene av forskningsprosjekter. Videre bidra til forbedring og kvalitetssikring av prosjekter både for enkelt prosjekter og for AFS fremtidige forskning på system- og tjenestenivå.

Brukerforumets skal:

 • være et rådgivende organ for AFS
 • være en drøftingsarena for pågående og fremtidig forskning ved AFS
 • være et forum for utvikling av brukermedvirkning i forskningen ved AFS
 • bidra til å bedre kvaliteten i hvert enkelt forskningsprosjekt
 • bidra til å styre retningen på og bedre kvaliteten på fremtidig forskning

Brukerforumets oppgaver er å:

 • Bidra med synspunkter på hva som er viktig å forske på og hva det bør forskes mer på
 • Bidra med å stille spørsmål om forskningsprosjektet er brukerrettet og hvordan resultatet av forskningen kommer brukergruppen til gode
 • Gi råd om hva som kan stimulere til at personer kan og vil delta i forskning eller prosjekter
 • Bidra som medforsker i enkeltprosjekter. I slike tilfeller må det avklares hvorvidt vedkommende er brukerrepresentant eller prosjektdeltager
 • Representere sin organisasjon.  
 • Rekruttere brukerrepresentanter til enkeltprosjekter ved AFS, enten ved at representanten i brukerforumet deltar eller at representanten bidrar til å finne brukerrepresentanter via sin organisasjon.  

Møtehyppighet/arbeidsform

 • Det avholdes fire møter i året, fortrinnsvis et møte hvert kvartal.
 • Ved et av møtene gjennomgås all forskning ved AFS og senterets ledelse deltar.
 • Møteinnkallingen med saksliste sendes representantene en uke før møtet.
 • Det skrives referat fra hvert møte som godkjennes av brukerforumets representanter.
 • Brukerforumets leder utarbeider årsrapport.

Rekruttering til brukerforum:

Brukere som medvirker i brukerforumet bør primært ha sin erfaring nært opp til pasientgruppene det forskes på ved AFS. De kan representere brukere, pasienter, pårørende og ansatte i helsesektoren.  Brukerrepresentantene skal søke å ivareta et helhetlig brukerperspektiv. De kan rekrutteres fra frivillige organisasjoner der de har en naturlig tilknytning til AFS. I tillegg rekrutteres medlemmer av forumet fra aktuelle fagorganisasjoner.

Brukere i forumet rekrutteres til en periode på to år om gangen.

Brukerforumets deltagere:

 • en representant fra Nasjonalforening for folkehelsen, Demensforening
 • en representant fra Kreftforeningen
 • en representant fra Mental helse
 • en representant fra Innlandets fylkeskommunes eldreråd
 • en representant fra Brukerråd for helse og omsorgstjenester i Hamar kommune
 • en representant fra Norsk sykepleierforbund
 • en representant fra Legeforeningen
 • en representant fra Fagforbundet innlandet

Fra AFS deltar:

 • leder av brukerforum
 • sekretær av brukerforum (spesialkonsulent)
 • stipendiat (psykolog, lege)
 • stipendiat (sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleier)
 • forskningsmedarbeider (sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleier)

Ved behov deltar:

 • daglig leder ved AFS
 • forskningsleder ved AFS
 • prosjektledere for aktuelle forskningsprosjekter ved AFS kan møte/innkalles ved behov

Habilitet og konfidensialitet 

 • Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for brukerforumet.
 • Brukerforumets medlemmer skal undertegne taushetserklæring.
 • Anmodning om innsyn fra offentligheten i dokumenter fremlagt for brukerforumet skal ivaretas av ledelsen ved AFS i dialog med brukerforumets leder.
 • Brukerforumets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.

Økonomi

Det utarbeides budsjett for brukerforumet. Beløpet skal dekke reise – og møtegodtgjørelse og kostnader i forbindelse med andre aktiviteter som deltakelse i enkeltprosjekter, kurs og seminarer. Reisegodtgjørelse og medgått tid i møter, etc. utbetales etter Helse Sør-Øst RHF retningslinjer og satser. 

Evaluering

Brukerforumet er nystartet og er dermed i en etableringsfase. Dette medfører med stor grad av sikkerhet at innholdet i og oppgaver med brukerforumet vil kreve justeringer. Slike tilpasninger vil primært skje etter en evaluering etter første åremålsperiode på to år. Alternativt kan ting av mindre inngripen justeres underveis.

Vedlegg:

Utkast – veileder – endelig mai18.pdf (helse-sorost.no)